• خلاقیت چاشنی است که شیرینی‌اش را نمی‌توان با عنصر دیگری قیاس نمود و شمارا چنان به مقصد مطلوبتان می‌رساند که جواهر در دستتان می‌شود، نمادی از تمام آنچه بدان عشق می‌ورزید. سال‌ها است که طلا دست در دست خلاقیت توانسته خود را به نهایت بالندگی برساند.