• امروزه علم پر پرواز طراحان جواهرات گشته و شکوفایی ایده‌ها را نوید می‌دهد، دیگر می‌شود از پوستین کهنه سنت رها شد و با قالبی جدید چون طراحی جواهرات با ماتریکس در دنیایی قدم گذاشت که فضای حاکم بر آن مژده زیبایی‌های وصف‌ناپذیر را دارند.