• پایبندی به اصول طراحی و تلفیق آن با دانش‌های جهانی، طراحی جواهرات را به چنان شکوفایی رسانده که آرامش و لذت از انبوهی طرح‌ها، زاده آن است. این طرح‌ها سخاوتمندانه اجازه پدید آوردن زیبایی‌هایی چشم‌نواز و بی‌بدیل را فراهم کرده و ریسمان‌های اسارت و ماندن در چهارچوب‌های خشک و سنتی را پاره می‌کنند